Ko kontroliše kvalitet ispravnosti vode iz vodovodne mreže?

 

Kontrolu i ispravnost vode iz vodovodne mreže vrši Služba za kontrolu kvaliteta JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla i Zavod za javno zdravstvo TK.

 

 

Kako dobiti priključak na vodovodnu mrežu za individualni stambeni objekat?

 

Za dobijanje priključaka na vodovodnu mrežu za individualni stambeni objekat potrebno je podnijeti zahtjev, te uz isti dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  • dokaz o vlasništvu,
  • posjedovni list,
  • dokaz o podnesenom zahtjevu za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata ili građevinska dozvola,
  • kopija katastarskog plana

Po ispunjenim tehničkim uslovima u skladu sa glavnim ili izvedbenim projektom izdaje se tehničko rješenje priključenja i vrši uplata u iznosu od 11,70KM na ime troškova obrade zahtjeva,uplata od 561,60KM na ime naknade za angažovani kapacitet za individualne stambene objekte za priključenje na vodovodnu mrežu i uplata u iznosu od 93,60KM na ime montažnih radova, koji zavise od profila vodomjera.

Nakon ispunjenih tehničkih uslova podnosiocu zahtjeva se izdaje saglasnost za priključenje na vodovodnu mrežu i zaključuje ugovor o vršenju usluge.

 

 

Kako dobiti priključak na kanalizacionu mrežu za individualni stambeni objekat?

 

Za dobijanje priključaka na kanalizacionu mrežu za individualni stambeni objekat potrebno je podnijeti zahtjev, te uz isti dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  • dokaz o vlasništvu,
  • posjedovni list,
  • dokaz o podnesenom zahtjevu za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata ili građevinska dozvola,
  • kopija katastarskog plana

Po ispunjenim tehničkim uslovima izdaje se tehničko rješenje i vrši uplata obrade zahtjeva u iznosu od 11,70KM i uplata naknade za angažovani kapacitet priključenja na kanalizacionu mrežu u iznosu od 280,80KM.

Nakon ispunjenih tehničkih uslova podnosiocu zahtjeva se izdaje saglasnost za priključenje na kanalizacionu mrežu i zaključuje ugovor o vršenju usluge.

 

 

Na koji način se može izvršiti razdvajanje instalacija?

 

Da bi se izvršilo razdvajanje instalacija potrebno je podnijeti zahtjev uz koji se prilaže:

  • dokaz o izmirenim obavezama prema JKP „ Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla,
  • ugovor ili neki drugi akt kojim se reguliše odnos podnosioca zahtjeva i JKP  „ Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla

 

 

Uslovi pod kojima se vrši ugradnja internog (individualnog ) vodomjera u zgradama sa centralnim vodomjerom?

 

Na Općinskom Vijeću Tuzla dana 29.03.2011. godine data je Saglasnost na odluku Nadzornog Odbora J.K.P »Vodovod i Kanalizacija» doo Tuzla o izmjenama i dopunama Opštih uslova za snabdijevanje vodom i uslugama odvođenja otpadnih voda u kojoj su precizirani uslovi pod kojima korisnik komunalne usluge može na lični zahtjev ugraditi interni vodomjer. Korisnik komunalne usluge može ugraditi interni vodomjer uz saglasnost Odbora etažnih vlasnika (član 50. stav 3.). Interni vodomjer za stan se može postaviti u haustoru, hodniku, podrumu zgrade-ulaza ili u neki drugi dostupan prostor koji nije sastavni dio stana (član 51. stav 2.). Takođe, korisnik komunalne usluge je obavezan ugraditi radijski vodomjer koji mora biti kompatibilan sa opremom Davaoca komunalne usluge (član 51. stav 2.) kao i posjedovati Projekat ugradnje opreme daljinskog očitanja, odnosno, internog vodomjera urađen od strane ovlaštenog projektanta uz Saglasnost J.K.P. »Vodovod i Kanalizacija» doo Tuzla (član 52. stav 2.). Prije podnošenja Zahtjeva za ugradnju internog vodomjera,potrebno je prethodno izmiriti dospjele neizmirene obaveze za utrošenu pitku vodu i izvršene usluge odvođenja otpadnih voda prema Davaocu usluga, zadnju godinu dana (član 52. stav 2.). Zainteresovani korisnik naših usluga koji želi ugradnju internog – pojedinačnog vodomjera u obavezi je obratiti se JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla, Sektor za tehničku pripremu i nadzor kako bi se izvršio uvid, navedeni poslovi izveli ispravno i stekli uslovi za saglasnost JKP „Vodovod i kanalizacija“ doo Tuzla.

 

 

Gdje se podnosi zahtjev za ugradnju internog (individualnog) vodomjera u zgradama sa centralnim vodomjerom?

 

Zahtjev za ugradnju internog vodomjera u zgradama sa centralnim vodomjerom se podnosi u prostorijama šalter sale Ul. Franjevačka br. 30, kao i u prostorijama direkcije JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla Ul. 2.oktobar br. 1.

 

 

Kako se vrši izmjena broja članova domaćinstva u zgradama sa centralnim vodomjerom?

 

Izmjena broja članova domaćinstva kod pojedinog Korisnika usluge vrši se na propisanom obrascu JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla, a utvrđuje se na osnovu pisane izjave Upravitelja zgrade ili predstavnika suvlasnika sa važećim pečatom i potpisom istog.

 

 

Kako se vrši izmjena broja članova domaćinstva u zgradama sa centralnim vodomjerom koje nemaju predstavnika suvlasnika?

 

U zgradama u kojima nema predstavnika suvlasnika izmjena broja članova vrši se na osnovu pisane izjave dva člana različitog domaćinstva sa potpisima i brojevima ličnih karata.

 

 

Koji je rok za predaju obrasca za izmjenu broja članova domaćinstva?

 

Ovlaštena osoba dužna je promjenu broja članova domaćinstva kod pojedinog Korisnika usluge prijaviti Davaocu najkasnije do 15.dana u tekućem mjesecu, a da bi ona imala učinka u tom mjesecu.

 

 

Gdje se predaje obrazac za izmjenu broja članova pojedinog domaćinstva?

 

Obrazac za izmjenu broja članova pojedinog domaćinstva se predaje u prostorijama šalter sale Ul. Franjevačka br. 30.

 

 

Kako se raspoređuje potrošnja u zgradama sa centralnim vodomjerom?

 

Iznos potrošnje u obračunskom periodu, za Korisnika komunalnih usluga kategorije domaćinstva u kolektivnim stambeno-poslovnim objektima, obračunava se na način da se očitana potrošnja glavnog vodomjera raspoređuje na pojedine Korisnike usluga prema broju prijavljenih članova domaćinstva kod svakog Korisnika usluge.

 

 

Kako registrovani potrošač može zaključiti Ugovor o vršenju usluga vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda sa JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla?

 

Za zaključenje ugovora sa registrovanim potrošačem potrebno je da potrošač dođe u prostorije šalter sale Ul. Franjevačka br. 30 sa ličnom kartom kako bi zaljučio Ugovor o vodosnabdijevanju i odvođenju otpadnih voda.

 

 

Kako lica na koja su kupoprodajom, nasljeđem ili drugim zakonitim pravnim poslom prešla prava i obaveze po osnovu vlasništva na predmetnoj nekretnini mogu zaključiti Ugovor sa JKP “Vodovod i kanalizacija”doo Tuzla?

 

Za zaključenje ugovora sa licima koja su kupoprodajom, naslijeđem (rešenje o nasljeđivanju, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o poklonu, izjava o nasljeđivanju ili neki drugi dobročinski ugovor) potrebno je da isti pristupi u prostorije šalter sale Ul. Franjevačka br.30 sa ovjerenom dokumentacijom koja ukazuje da je vlasnik nekretnine na koju polaže prava.

 

 

Na koji način regulisati neizmirene obaveze za usluge vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda?

 

Neizmirene obaveze korisnika se mogu regulisati u Pravnoj službi društva u Ul. 2. oktobar br.1, a sravnjenja uplata korisnika mogu se provjeriti u Službi finansija i knjigovodstva društva u ul. 4. aprila bb.