Kvalitet vode

Sve aktivnosti i obaveze Pogona za kontrolu kvaliteta vode Tuzlanskog vodovoda, regulisane su važećim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH br.40/10;43/10;30/12 i 62/17).

Ovim Pravilnikom, a na osnovu količine distribuirane vode na dan unutar zone snabdijevanja, propisuje se ukupan broj uzoraka vode koje treba uzimati, dinamika i način uzimanja, vrsta određivanja, broj tačaka na mreži, standardne metode odgovarajućih analiza i norme, to jest, maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK)  za svaki parametar.

Na osnovu ukupne količine vode koju Vodovod distribuira, koja iznosi cca 45.000 m³ na dan, spadamo u kategoriju III (distribucija od 10.000 do 100.000 m³).

U laboratoriji Vodovoda rade se fizičko-hemijske analize sa 16 parametara prema pomenutom Pravilniku, kao i mikrobiološke analize za higijensku ispravnost vode. Uzorci se uzimaju svakodnevno, vodeći računa o zastupljenosti svih dijelova grada. Stoga se sa sigurnošću može tvrditi da je pitka voda koju potrošačima distribuira ovo preduzeće, zbog frekventnosti kontrola, pod stalnim nadzorom, te da se građanima distribuira higijenski ispravna voda za piće. Inače, napominjemo da poslove Pogona za kontrolu kvaliteta vode u preduzeću obavlja stručno I kvalifikovano osoblje.

Pregled urađenih analiza za protekli period moguće je pregledati u izvještajima:


April 2024

Mart 2024

Februar 2024

Januar 2024

Decembar 2023

Novembar 2023

Oktobar 2023

Septembar 2023

August 2023

Juli 2023

Juni 2023

Maj 2023

April 2023

Mart 2023

Februar 2023

Januar 2023


Decembar 2022

Novembar 2022

Oktobar 2022

Septembar 2022

August 2022

Juli 2022

Juni 2022

Maj 2022

April 2022

Mart 2022

Februar 2022

Januar 2022


Decembar 2021

Novembar 2021

Oktobar 2021

Septembar 2021

August 2021

Juli 2021

Juni 2021

Maj 2021

April 2021

Mart 2021

Februar 2021

Januar 2021


Decembar 2020

Novembar 2020

Oktobar 2020

Septembar 2020

August 2020

Juli 2020

Juni 2002

Maj 2020

April 2020

Mart 2020

Februar 2020

Januar 2020