Organizaciona struktura Društva

 

 

Članovi nadzornog odbora su:

  • Divković Ivo, dipl.ing.el.-predsjednik;
  • Hadžimehedović Maida, dipl.ecc.-član;
  • Gavrilović Željka, dipl.ecc, -član.