UGOVORNI USLOVI POSLOVANJA 

PROCEDURA POSTUPANJE SA PRIGOVORIMA I ŽALBAMA

Ob. 8.2.1-01-04 Prigovor

POLITIKA KVALITETA INSPEKCIJSKOG TIJELA – LABORATORIJEZA VERIFIKACIJU MJERILA

Inspekcijsko tijelo – Laboratorija za verifikaciju mjerila se opredjeljuje za slijedeću politiku kvalitete:

 • Da će poslujući u skladu sa principima nepristrasnosti i povjerljivosti nastojati steći što veće povjerenje klijenata i zainteresovanih strana,
 • Poslujući po principu povjerljivosti IT će unaprijed informisati klijenta o informacijama koje namjerava da javno objavi. Sve informacije će na odgovarajući način biti zaštičene i tretirane kao povjerljive izuzev informacija koje klijent javno objavi sam ili u dogovoru sa Inspekcijskim tijelom.
 • Da će se inspekcija provoditi bez pristrasnosti i razlika među kljentima,
 • Da pristup uslugama inspekcije imaju svi klijenti,
 • Inspekcijsko tijelo mora osigurati povjerljivost informacija dobivenih tokom svojih aktivnosti.  Vlasnička prava moraju biti zaštičena.
 • Da će nastojati da održava i stalno unapređuje visok nivo kvaliteta usluga iz domena nadležnosti,
 • Da će rukovodstvo i zaposleni poštovati kodeks dobre tehničke i profesionalne prakse pri pružanju usluga klijentima,
 • Na neprekidno ispunjavanje zahtjeva norme ISO/IEC 17020, kako bi se ostvarila visoka kvaliteta inspekcije te neprestano poboljšavanje učinkovitosti sistema upravljanja kvalitetom,
 • Da se održava visok nivo pružanja usluga inspekcije, u vremenskim okvirima kojima će biti zadovoljni klijenti, u skladu sa zahtjevima norme prema kojima se prepoznaje kvaliteta usluga,
 • Da će radnici biti upoznati sa sistemon upravljanja kvalitetom radi lakšeg prepoznavanja, razumjevanja i upravljanja međusobno povezanih procesa, kojima se povećava učinkovitost i djelotvornost rada u Inspekcijskom tijelu,
 • Kontinuirana obuka radnika kroz upoznavanje s internim uputama i postupcima u području njihovog rada kao i saradnja s vanjskim institucijama u svrhu osiguravanja potrebnih kvalifikacija,

QM menadžer za ISO 17020
Esad Hasanović, dipl. ing. maš.

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI INSPEKCIJSKOG TIJELA – LABORTORIJE ZA VERIFIKACIJU MJERILA

Inspekcijsko tijelo – Laboratorija za verifikaciju mjerila posluje u skladu sa standardom BAS EN  ISO/IEC 17020 i sve aktivnosti se izvode na nepristrasan i povjerljiv način.

Sve informacije dobivene ili nastale tokom inspekcijskih ativnosti su povjerljive. Svi dokumenti o inspekciji vodomjera (radni nalozi, Certifikati, Izvještaji o pregledu vodomjera i drugi zapisi o kvalitetu) vode se kao poslovna tajna i tretiraju se na povjerljiv način, osim ako to Zakon drugačije ne zahtjeva.

Klijent može određene informacije iz svoje ponude označiti kao povjerljivim i može napraviti spisak informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

Inspekcijsko tijelo će unaprijed obavijestiti klijenta o informacijama koje namjerava učiniti javno dostupnim.

Svo osoblje inspekcijskog tijela je dalo izjavu da će u svom radu poštovati kodeks nepristasnosti i povjerljivosti.