Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 64. stav I. tacka b)., člana  70.  stav  I,  3.  i  6. Zakona  o javnim  nabavkama  (,Službeni  glasnik BiH”, broj 39114), te na osnovu preporuke Komisije  za javne  nabavke,  a  po  provedenom  postupku  za  nabavku usluga  putem  konkurentskog zahtjeva, kriterij najniža cijena ponude, obavijest o nabavci broj: 1149-7-1-493-28/18 objavljena na Portalu javnih nabavki 17.07.2018. godine ,  Direktor  JKP “Vodovod i kanalizacija”  d.o.o.  Tuzla  donosi ODLUKU

RELATED POSTS