PONOVNI KONKURS za izbor kandidata za predsjednika i članove Odbora za reviziju JKP „Vodovod i kanalizacija“d.o.o. Tuzla

JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ D.OO. TUZLA 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“d.o.o. Tuzla, broj 556/21 od 04.02.2021.godine,

PONIŠTAVA SE KONKURS

 

za izbor kandidata za predsjednika i članove Odbora za reviziju JKP „Vododov i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 29.12.2020.godine i u Službenim novinama Federacija BiH, broj 1/21 od 08.01.2021.godine i na web stranici preduzeća,

a istovremeno na osnovu člana  8. i 26..Zakona o javnim preduzećima u FBiH („Sl. novine FBiH“, broj 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 40.alineja 16. Statuta „JKP Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla i Odluke Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, broj 557/21 od 04.02.2021..godine , Nadzorni odbor  JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, raspisuje

 PONOVNI KONKURS

za izbor kandidata za predsjednika i članove Odbora za reviziju JKP „Vodovod i kanalizacija“d.o.o. Tuzla

Raspisuje se Javni konkurs za izbor  kandidata za sastav Odbora za reviziju JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, i to:

 • predsjednik Odbora za reviziju-1 član i
 • članovi Odbora za reviziju- 2 člana

I  Opis pozicije

– imenuje vanjskog revizora i direktora Odjela interne revizije;

– vrši reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna  i reviziju finansijskog poslovanja društva na zahtjev članova društva i o tome dostavlja izvještaj Skupštini i Nadzornom odboru, najkasnije osam dana po okončanju revizije;

– razmatra godišnju strategiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koje će se izvršiti, te osigurati da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana;

– osigurava da interne kontrole u društvu budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predviđeno;

– podnosi Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim sastancima svakog mjeseca;

– drugi poslovi u skladu sa zakonom i Statutom JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla.

II  Mandat

Mandat predsjednika i članova Odbora za reviziju traje 4 (četri) godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Naknada predsjednika Odbora za reviziju iznosi neto150,00 KM, a za članove neto 100,00 KM.

 III  Opći uslovi

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina i da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja;
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili otpušten iz privrednog subjekta na osnovu povrede obaveze iz radnog odnosa u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošču člana Odbora za reviziju u roku od 5 (pet) godina računajući od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne;
 5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
 6. da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju se kandiduje;
 7. da se na njega ne odnosi član IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine;
 8. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 9. da nije član Nadzornog odbora, Uprave ili radnik JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla;
 10. da nije na funkciji u političkoj stranci;
 11. da nije član Odbora za reviziju niti radnik bilo kojeg javnog preduzeća, odnosno preduzeća sa većinskim državnim kapitalom.

IV  Posebni uslovi

 

 1. da ima univerzitetsku diplomu visoke stručne spreme ekonomskog smjera, s tim da jedan član Odbora za reviziju može biti lice koje ima univerzitetsku diplomu pravnog smjera, stečenu po propisima koji su se primjenjivali prije početka Okvirnog Zakona o visokom obrazovanju u BiH ili koja je stečena u skladu sa Okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju u BiH i koja je vrednovana sa najmanje 240 ECTS bodova;
 2. da ima 5 (pet) godina radnog iskustva na finansijsko-računovodstvenim poslovima ili poslovima revizije ili finansijske kontrole ili poslovima planiranja i analize, a predsjednik da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na navedenim poslovima nakon sticanja certifikata samostalnog računovođe ili certifikata ovlaštenog revizora;
 3. da posjeduje stručna znanja vezana za nadležnosti i rad Odbora za reviziju i način rada organa upravljanja privrednih društava;

 

V   Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz Javnog konkursa kandidati su uz prijavu na Javni konkurs dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

–      biografija (CV) i kontakt telefon;

 • uvjerenje o državljanstvu (ukoliko na obrascu nema naznake da su bez važenja isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko na obrascu nema naznake da su bez važenja isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci);
 • CIPS-ova prijava prebivališta (ne starija od 3 mjeseca);
 • diploma traženog nivoa visoke stručne spremne odgovarajuće struke;
 • potvrda o radnom stažu;
 • certifikat ovlaštenog revizora ili certifikat za zvanje samostalnog računovođe za kandidata za predsjednika Odbora za reviziju;
 • uvjerenje iz tačke III pod d) izdato od strane nadležnog organa (ne starije od 3 mjeseca);
 • uvjerenje iz tačke III pod e) izdato od strane nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca);
 • ovjerene pismene izjave kandidata o ispunjavanju uslova iz tačke III pod c), f), g), h), i), j) i k);

 

Dokumentaciju iz tačke V kandidati su dužni priložiti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji.

Sve tražene izjave se mogu dati u jednoj zajedničkoj izjavi.

 

Kandidati su dužni u biografiji navesti podatke ili dostaviti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uslova koji se odnose na posjedovanje stručnih znanja vezanih za nadležnosti i rad Odbora za reviziju i način rada organa upravljanja privrednih društava.

 

Imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju izvršit će Skupština Društva, na prijedlog Nadzornog odbora.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

Kandidati su dužni dostaviti prijave sa potrebnom dokumentacijom lično ili putem pošte na adresu:

 

JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla

ulica, 2 oktobar br. 1

75000 Tuzla

sa naznakom „Prijava na  javni konkurs za Odbor za reviziju“-ne otvarati

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati će biti obavješteni o ishodu javnog konkursa, a priložena dokumentacija se neće vraćati.