Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu članova 25., 64. stav I. tacka a)., člana  70.  stav  1,  3.  i  6. Zakona  o javnim  nabavkama  (,Službeni  glasnik BiH”, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije  za javne  nabavke,  a  po  provedenom  postupku  za  nabavku usluga  putem  otvorenog postupka, kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda, obavijest o nabavci broj: 1149-1-1-50-3-29/18 objavljena na Portalu javnih nabavki 17.07.2018. godine ,  Direktor  JKP “Vodovod i kanalizacija”  d.o.o.  Tuzla  donosi ODLUKU

RELATED POSTS