Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu članova 25., 64. stav I. tacka a)., člana  70.  stav  1,  3.  i  6. Zakona  o javnim  nabavkama  (,Službeni  glasnik BiH”, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije  za javne  nabavke,  a  po  provedenom  postupku  za  nabavku usluga  putem  otvorenog postupka, kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda, obavijest o nabavci broj: 1149-1-1-50-3-29/18 objavljena na Portalu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 64. stav I. tacka b)., člana  70.  stav  I,  3.  i  6. Zakona  o javnim  nabavkama  (,Službeni  glasnik BiH”, broj 39114), te na osnovu preporuke Komisije  za javne  nabavke,  a  po  provedenom  postupku  za  nabavku usluga  putem  konkurentskog zahtjeva, kriterij najniža cijena ponude, obavijest o nabavci broj: 1149-7-1-493-28/18 objavljena na Portalu javnih

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 64. stav (I) tačka a), Člana 70. st. 1., 3. i 6. i clana 89  st. I  Zakona o javnim  nabavkama (,Sl. glasnik Bil-l”, broj 39114), te preporuke Komisije z ajavnu nabavku konstatirane u Zapisniku o pregledu  i ocjeni ponuda br.  1919/18 od 27.03.2018. godine, u postupku javne nabavke-  Kolektivno kombinovano osiguranje