Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 64. stav (I) tačka a), Člana 70. st. 1., 3. i 6. i clana 89  st. I  Zakona o javnim  nabavkama (,Sl. glasnik Bil-l”, broj 39114), te preporuke Komisije z ajavnu nabavku konstatirane u Zapisniku o pregledu  i ocjeni ponuda br.  1919/18 od 27.03.2018. godine, u postupku javne nabavke-  Kolektivno kombinovano osiguranje