POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA – Aneks II. Dio B. Zakona o javnim nabavkama

1916/21
07.04.2021.god.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA
Aneks II. Dio B. Zakona o javnim nabavkama

JKP“Vodovod i kanalizacija „ d.o.o. Tuzla ,2. Otobar br.1, na osnovu člana 8.stav1. Zakona o javnim nabavkama(„Službeni glasnik BiH“,broj 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama upućuje poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine JKP“Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla.
A P R I L 2021.god.

OPĆI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu
Naziv JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla
2. oktobar br 1, Tuzla
Poštanski broj: 75000 Tuzla
IDB/JIB 42090425930007
Telefon (035) 369-844
Faks (035) 369-851
Elektronska pošta javna.nabava@viktuzla.ba

2. PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU

Kontakt osoba Amira Imamović, Samra Smajlefendić Karić,
Telefon (035) 369-855
Faks (035) 369-851
e-mail: javna.nabava@viktuzla.ba
Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije mogu da dobiju isključivo od nadležne službe/Komisije, u protivnom drugi način korespondencije ugovorni organ ne smatra validnim.
Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) ugovornog organa o ponuđača treba da se vodi u pismenoj formi , na način da se ista dostavlja poštom , elektronski ili lično na adresu naznačenoj u tenderskoj dokumentaciji.

3..Podaci o privrednim subjektima sa kojima je ugovorni organ u sukobu interesa

Ugovorni organ nema privrednih subjekata sa kojima je u sukobu interesa. U skladu sa članom 52. stav 1. ZJN, kao i drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko je ponuđač koji ju je dostavio, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa dar u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavjestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju u postupku nabavke.

4. Broj javne nabavke

Broj nabavke: 1916/21
Poziv za dostavu ponuda će biti objavljen na web stranici ugovornog organa

5. Podaci o postupku javne nabavke

5.1 Vrsta postupka javne nabavke: usluge iz Aneksa II bio B Zakona o javnim nabavkama
5.2 Procijenjena vrijednost javne nabavke: 30.000,00 KM bez uračunatog PDV-a
5.3 Vrsta ugovora o javnoj nabavci: Usluge
3
5.4 Okvirni sporazum-ne.
5.5. Ugovor se zaključuje na period od godinu dana ili do utroška sredstava predviđenih javnom nabavkom
5.6 JRJN 71700000-5

6. PODACI O PREDMETU NABAVKE

6.1 Opis predmeta nabavke:
Predmet nabavke je fizička i tehnička zaštita ljudi i imovine u vlasništvu JKP”Vodovod I kanalizacija”d.o.o. Tuzla.
Usluge fizičke I tehničke zaštite na objektu 2.oktobar br.1, usluge tehničke zaštite na objektima 9.maj bb (Rezervoar Mosnik), 17.septembar bb (rezervoar Ši Selo), Gradovrh bb (Rezervoar Gradovrh),4. April bb (blagajna II),Dubrave bb (bunar1), Ciljuge bb (bunar 3),Franjevačka 30 (blagajna I),Dubrave bb (bunar 2), Dubrave bb (bunar 7), 18. Hrvatske brigade(objekat tehničke službe- taložište),Dubravska 78(objekat pogona Spreča), četiri NOVA BUNARA na Sprečkom polju (EB6, EB8, EB9 i EB4).
Usluge fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine podrazumjevaju:
– pružanje usluga dojavnog operativnog centra
– 24 satni nadzor nad štićenim prostorom( svi objekti na području Grada Tuzla u vlasništvu JKP“Vodovod i kanalizacija“d.o.o. Tuzla
– Po aktiviranju alarma slanje mobilne intervencije u najkraćem roku na lice mjesta koja će dalje postupati u skladu sa pravilima i procedurama predviđenim za obavljanje predmetne djelatnosti.
– Tehnička zaštita se sprovodi spajanjem sredstava za zaštitu (alarm) na dojavni centar izabranog ponuđača i intrvencijom Službe za intervenciju po dojavi o ugrožavanju objekta.
– Ponuđač je obavezan osigurati usklađenost i neometanu komunikaciju postojeće opreme tehničke zaštite sa zaštitno dojavnim sistemom, odnosno na osnovu Zakona o agencijama za zaštitu ljudi i imovine i odredbama o obaveznom servisiranju sistema tehničke zaštite, izabrani ponuđač će vršiti redovno servisiranje opreme svakih šest (6) mjeseci.
Izabrani ponuđač je dužan nadoknaditi štetu koju prouzrokuje prilikom obavljanja ili u vezi sa obavljanjem poslova fizičke ili tehničke zaštite, ako je ta šteta nastupila kao posljedica nesavjesnog rada.
Izabrani ponuđač je obavezan da vrši stalni nadzor telefonske linije , a u slučaju prekida ili zastoja odmah je dužan obavijestiti Ugovorni organ.
Izabrani ponuđač se obavezuje uslugu na području sigurnosti pružati po pravilima struke na osnovu Zakona o agencijama za zaštitu ljudi i imovine.
Ponuđač se obavezuje obezbjediti usluge dojavnog operativnog centra koje obuhvataju sljedeće radnje:
– 24 satni nadzor nad štićenim prostorom
– Po aktiviranju alarma operativni radnik u dojanom operativnom centru obavještava mobilnu intervenciju koja dolazi na lice mjesta
– U slučaju provjere i potvrde vjerodostojnosti pokušaja ili mjesta obavještava se nadležna Policijska uprava i kontak osobe zadužene od strane Ugovornog organa
– U slučaju provjere I potvrde lažnog alarma od strane mobilne intervencije koja je došla na lice mjesta, gdje se vanjskim pregledom nisu uočili tragovi pokušaja ili provable u štićeni objekat, dežurni u dojavnom centru ponuđača ne obavještava kontak osobe zadužene od strane Ugovornog organa
– U slučaju aktiviranja protivprovalnog alarma koji na dojavni operativni centar Ponuđača šalje signal koji odgovara potvrdom prisustva neovlaštenog lica unutar objekta, dojavni operativni centar obavještava kontakt osobe Ugovornog organa
Ponuđač se obavezuje obezbjediti usluge fizičke zaštite kroz mobilnu intervenciju odnosno poduzeti sljedeće radnje:
– Po dojavi radnika iz dojavnog centra o aktiviranju protivprovalnog alarma,otići na lice mjesta u što kraćem roku
– U slučaju dojave od strane operativnog radnika iz dojavnog centra o aktiviranju protivprovalnog alarma,otići na lice mjesta izvršiti detaljnu provjeru štićenog objekta sa vanjske strane I o trenutnom stanju objekta obavijestiti operativnog radnika u dojavnom centru
– Po konstataciji lažnog alarma i neuočavanja tragova pokušaja ili provable u objekat,obavještava operativnog radnika u dojavnom centru o trenutnom stanju
– Po konstataciji vjerodostojnosti alarma I uoačavanja tragova pokušaja ili provable u objekat, obavještava operativnog radnika iz dojavnog centra o trenutnom stanju koji obavještava nadležnu policijsku upravu I kontak osobe koje su zadužene od strane Ugovornog organa koja sa ključevima od štićenog objekta dolazi na lice mjesta.
Ugovorni organ će obezbjediti brojeve telefona kontakt osoba,obavjestiti izabranog ponuđača o promjenama telefonskih brojeva kontak osoba ili o promjeni same kontak osobe kao i ostale neophodne informacije potrebne za uredno i nesmetano vršenje usluge.
6.2. Opis i oznaka lotova
Predmet nabavke nije podjeljen na LOT-ove
6.3 Mjesto izvršenja usluge
Objekti u vlasništvu JKP”Vodovod I kanalizacija” d.o.o. Tuzla na adresama 2.oktobar br. 9.maj bb (Rezervoar Mosnik), 17.septembar bb (rezervoar Ši Selo), Gradovrh bb (Rezervoar Gradovrh),4. April bb (blagajna II),Dubrave bb (bunar1), Ciljuge bb (bunar 3),Franjevačka 30 (blagajna I),Dubrave bb (bunar 2), Dubrave bb (bunar 7), 18. Hrvatske brigade(objekat tehničke službe- taložište),Dubravska 78(objekat pogona Spreča), četiri NOVA BUNARA na Sprečkom polju (EB6, EB8, EB9 i EB4).

7. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

7.1Uslovi za kvalifikaciju u smislu lične sposobnosti I dokazi koji se traže
Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da:
a. u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, koripciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan,
b. nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o povredi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan,
c. je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan,
d. je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan,
U svrhu dokazivanja uslova iz tačke a) do d) ponuđač je dužan dostaviti izjavu ovjerenu kod nadležnog organa, u formi i na način koji propisuje Agencija podzakonskim aktima, u svrhu dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 45. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH.
Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude.
Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.
Kandidat/ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor obavezan je dostaviti sljedeće dokumente: a. uvjerenje suda BiH i suda prema sjedištu pravnog lica/ponuđača kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravnosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učestvovanja u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prijevaru ili pranje novca; ili u slučaju fizičkog lica kao preduzetnika dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika-preduzetnika.
b. uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran kandidat/ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
c. uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;
d. uvjerenje nadležnih institucija da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza
U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramiranju obveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, izravne i neizravne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne/ih institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramiranju obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalificiran u ovom postupku javne nabavke.
Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u trenutku predaje ponude ispunjavao uvjete koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uvjeta je dužan dostaviti u roku od 5 dana od dana zaprimanja obavijesti o rezultatima ovog postupka javne nabave. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od trenutka predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uvjete u trenutku predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.
Ukoliko ponudu dostavlja skupina ponuđača, svaki član skupine mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana skupine.
Ugovorni organ može diskvalificirati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljedne tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida ( npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obveze u skladu s Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete ( pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpilo ugovorno tijelo), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta ( dokazi u skladu s postojećim propisima u Bosni i Hercegovini)
7.2. Ostali uslovi za kvalifikaciju
7.2.1 a) Ponuđač je dužan dostaviti rješenje o registraciji (aktuelni izvod iz sudskog registra) kojim se dokazuje pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti (dostaviti uz ponudu)
b) odobrenje za rad agencije izdato od FMUP-a
c) odobrenje za rad agencije izdato od nadležnih KMUP-a TK.
Napomena:
Dokaze pod tačkom b) i c) ponuđači su dužni dostaviti najkasnije do zaključenja ugovora.
7.2.2 Ponuđači shodno članu 47. ZJN-a BIH (Ekonomska i finansijska sposobnost ponuđača) moraju zadovoljiti sledeće minimalne uslove:
a) Da je ponuđač solventan, odnosno da njegovi računi nisu bili blokirani zadnja 3 (tri) mjeseca prije prijave na javni poziv.
7.2.3 Potrebni dokazi u cilju ocjene ekonomske i finansijske sposobnosti ponuđača:
a) Izvještaj o računima pravne osobe – ponuđača iz jedinstvenog registra transakcijskih računa Centralne banke BiH ili potvrda poslovne Banke kod koje je račun otvoren kao dokaz da isti nije bio blokiran u okviru od najmanje 3 (tri) mjeseca.
7.2.4 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđač treba ispuniti određene uslove iz člana 48. i člana 49. ZJN.
a) Da ponuđač ima uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 1 (jednog) ugovora čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični onima koji se odnose na predmet nabavke u posljednje 3 (tri) godine.
b) Posjedovanje mobilnih interventnih jedinica na području Grada Tuzla i Živinica, minimalno 16 članova intrventnog tima (8 članova za područje Tuzle i 8 članova za područje Živinica)
c) Djelovanje mobilne interventne jedinice u roku od 15 minuta po prijemu obavijesti o aktiviranju protivprovalnog alarma
d) Policu od opšte odgovornosti
7.2.5 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će izvršiti na osnovu slijedećih dokumenata koje ponuđač dužan dostaviti:
a) Dostavljanje dokumenata u formi potvrda o uspješno izvršenim ugovorima koje su izdali naručioci za najmanje 1 (jedan) ugovor u posljednje 3 (tri) godine, potvrde trebaju navesti vrijednosne iznose, datume i mjesto izvršenja usluga, te specificirati da li su uspješno završeni i u skladu sa pravilima ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan ponuđačeve kontrole, dostaviti izjavu ponuđača o izvršenim uslugama te ovjerene fotokopije ugovora za najmanje 1 (jedan) ugovor u posljednje 3 (tri) godine.
b) Kopije saobraćajnih dozvola za dva interventna vozila, kopiju odobrenja za držanje oružja i kopiju službene iskaznice za svakog člana interventnih timova.
7
c) Izjava da će mobilni interventni tim djelovati najkasnije 15 minuta po prijemu obavijesti o aktiviranju protivprovalnog alarma
d) Policu osiguranja od opšte odgovornosti
Dostavljene izjave ne mogu biti starije od 15 dana od dana predaje ponude u ovom postupku javne nabavke.
Sve izjave moraju biti pečatirane i potpisane od strane ovlaštene osobe.
Ugovorni organ ima pravo provjeriti navode u Izjavama ponuđača. Ako se dokaže da navedena Izjava nije istinita, ugovorni organ će odbiti tog ponuđača.
Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi skupine dostavljaju zajedno dokaze u smislu ispunjavanja uvjeta. Svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.
Ako je period osnivanja preduzeća kraći od perioda za koji ugovorni organ traži izjave i dokumente koji se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača, ponuđač treba dostaviti dokumente za period od svog osnivanja.
Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove javne nabavke ili za dio predmeta javne nabavke.

8. PODACI O PONUDI

8.1 Sadržaj ponude i način pripreme ponude
Pri pripremi ponude, ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova datih u tenderskoj dokumentaciji. Ponuđač ne smije mijenjati, niti dopunjavati tekst tenderske dokumentacije.
8.2. Ponuda mora sadržavati
a. Obrazac za dostavu ponudu- Prilog I;
b. Obrazac za cijenu ponude-Prilog II;
c. Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav 1. tačka a) do d) Zakona o javnim nabavkama-Prilog III;
d. Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama-Prilog IV;
e. Dokumenti koji su navedeni u tački 7.2.1 ove tenderske dokumentacije
f. Dokumenti koji su navedeni u tački 7.2.3 a) ove tenderske dokumentacije
g. Dokumenti koji su navedeni u tački 7.2.5 a) ove tenderske dokumentacije
h. Odgovarajući dokument o poreznoj registraciji (iz kojeg je vidljivo da li je ponuđač PDV obveznik ili ne)
i. Nacrt ugovora-Prilog V
Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom biti će odbačene kao neprihvatljive.
Nedostavljanjem bilo kojeg dokumenta koji je naveden u tački 8.2 ove tenderske dokumentacije, ponuda će biti odbačena kao nepotpuna.
Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđač dostavi više modaliteta ponude.
8.3. Kompletna ponuda mora biti pripremljena na sljedeći način:
– Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.
– Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.
Napomena: Pod čvrstim uvezom ne podrazumijeva se spiralno uvezivanje ponude, kao niti ponuda dostavljena u plastičnoj fascikli ili sličan uvez koji omogućava nesmetano mijenjanje listova ponude. U slučaju da ponuđač uveže ponudu na navedeni način uvez mora biti dodatno osiguran jemstvenikom, pečatnim voskom ili mora biti uvezana u knjigu. Što se tiče kopija ponude, navedene trebaju biti uvezane na način da osiguraju da se listovi ponude ne rasipaju, te obzirom da se radi samo o kopijama ponude nije potrebno osiguranje jemstvenikom.
– Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.
– Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.
– Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.
– Stranice ponude koje sadrže tekst se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Prazne stranice nije neophodno numerisati. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.
– Izuzetno od navedenog, ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbijeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i TD.
– Kopija ponude, se dostavlja zajedno s originalnom ponudom pri čemu se jasno naznačava “original” i “kopija” ponude. U slučaju razlika između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude.
– Ponuda mora biti napisana neizbrisivom tintom.
8.4 Način dostavljanja ponude
Ponuda se dostavlja u originalu i jednoj kopiji na kojima će čitko pisati: “ORIGINAL PONUDE” i “KOPIJA PONUDE”, u zatvorenoj koverti u sjedište Ugovornog organa na sljedeću adresu: “JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla, ulica 2. Oktobar br 1, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina.
Na koverti ponude mora biti naznačeno:
a) naziv i adresa ugovornog organa,
b) naziv i adresa ponuđača/grupe ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,
c) interni broj nabavke,
d) naziv predmeta nabavke, odnosno Lota na koje se ponuda odnosi,
e) naznaka “ne otvaraj”,
f) kada ponuda sadrži uzorke oni se dostavljaju uz ponudu.
8.5.Dopuštenost dostavljanja alternativnih ponuda
Ponuđačima nije dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda.
8.6. Obrazac za cijenu ponude iz priloga
Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani za sve tačke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.
8.7 Način određivanja cijene ponude
Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude.
Cijena ponude se piše brojkama i slovima. Cijena ponude je nepromjenjiva.
Cijena mora biti tržišno opravdana.
U cijenu ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a).
Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne iskazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00.
Posebno se iskazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.
Popust određen od strane ponuđača se računa tokom cijelog perioda trajanja ugovora.
8.8. Valuta ponude
Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).
8.9 Kriterij dodjele ugovora i cijena
Ugovor se dodjeljuje dobavljaču za ponudu koja ispunjava sve uslove iz tenderske dokumentacije na osnovu kriterija najniža cijena
Dobavljači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati.
O cijeni se neće pregovarati.
8.10. Preferencijalni tretman domaćeg
U postupku javne nabavke, ugovorni organ će primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, sukladno Odluci Vijeća ministara BiH o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javne nabave. Prilikom obračuna cijena ponude, u svrhu usporedbe ponuda Ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 5% za ugovore koji se dodjeljuju od 01.01-30.06.2020.godine (Sl. Glasnik BiH 54/19).
Ukoliko uživa preferencijalni tretman ponuđač je duzan u obrascu za dostavu ponude izabrati tu opciju.
Ponuđač je dužan i u obrascu za dostavu ponudu- Prilog I označiti jednu od ponuđenih opcija.
Ukoliko ponuđač u obrasci ne označi nijednu od ponuđenih opcija, njegova ponuda neće biti odbijena, ali ista neće uživati preferencijalni tretman domaćeg.
8.11 Jezik i pismo ponude
Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latinskom ili ćirilićnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.
Izuzetno, dio popratne dokumentacije (katalozi, brošure i sl.) može biti i na drugom jeziku uz obavezan prijevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prijevod izvršen.
8.12. Rok važenja ponude
Ponude moraju važiti 90 dana računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda, te će se na period važenja ponude primjeniti odredbe člana 60. ZJN.

9. OSTALE INFORMACIJE

9.1. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda
Ponude se dostavljaju na način definiran u tački 8.4 ove tenderske dokumentacije, na adresu:
JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla, ul. 2. Oktobar br 1, 75000 Tuzla.
Rok za dostavljanje ponuda ističe 22.04.2020 godine do 11:00 sati.
U obzir će se uzeti samo one ponude koje stignu do roka naznačenog u ovom pozivu.
Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda vraćaju se ponuđaču neotvorene. Ponuđač koji ponudu dostavlja putem pošte preuzima rizik ukoliko ponuda ne stigne do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.
9.2. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponude
Otvaranje ponuda održat će se u prostorijama ugovornog organa, na adresi 2. Oktobar br 1, Tuzla dana 22.04.2020. godine u 11:30 sati.
9.3 Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora
Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora, u koji su unjeti svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti i Nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Nacrta.

10. OSTALI PODACI

10.1. Garancija za ozbiljnost ponude
Ne zahtjeva se
10.2. Garancija za uredno izvršenje ugovora
Ne zahtjeva se
10.3. Obilazak mjesta ili lokacije
Ugovorni organ ne predviđa obilazak mjesta ili lokacije.
10.4. Zaključivanje ugovora ili okvirnog sporazuma na duži period
Nije predviđeno zaključivanje ugovora ili okvirnog sporazuma na period duži od godinu dana.
10.5.Zaključenje ugovora unutar okvirnog sporazuma (ukoliko je TD predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma)
Ovom tenderskom dokumentacijom nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.
10.6 Podugovaranje
U skladu sa članom 73. ZJN.
10.7 Rok za donošenje odluke o izboru
Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka javne nabavke u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka važenja ponude.
Ugovorni organ je dužan odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti svim ponuđačima u postupku nabavke najkasnije u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka nabavke elektroničkim putem, ili putem pošte, ili neposredno.
10.8. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču
Plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti u roku koji odredi ponuđač u svojoj ponudi od dana zaprimanja fakture, po cijenama koje su date u ponudi, na žiro račun ponuđača, a nakon svakog sukcesivnog vršenja usluge.

11. DODATNE INFORMACIJE

11.1 Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije
Dobavljači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda.
Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.
11.2 Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja
Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmjeniti tendersku dokumentaciju. O svim izmjenama tenderske dokumentacije dužno je obavijestiti sve potencijalne ponuđače.
Donesena izmjena bit će sastavni dio tenderske dokumentacije.
U slučaju da je izmjena tenderske dokumentacije takve prirode da će priprema ponude zahtijevati dodatno vrijeme, ugovorni organ će produžiti rok za prijem ponuda, primjereno nastalim izmjenama, ali ne manje od 7 dana.
U slučaju davanja pojašnjenja po zahtjevu privrednog subjekta, pisanim odgovorom će obavijestiti sve potencijalne ponuđače koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na jedan od načina iz člana 7. stav 3 Pravilnika o postupku dodjele ugovora iz Aneksa II dio B, s tim da u odgovoru o pojašnjenju neće navoditi ime privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje. Zahtjev za pojašnjenje se može tražiti najkasnije 10 dana prije isteka roka za prijem ponuda. Ugovorni organ je dužno u roku od 3 dana, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda dostaviti pisano pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačima.
11.3. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata
Ponuđači koji dostavljaju ponude koje sadrže određene povjerljive podatke, dužni su uz navođenje tih podataka navesti i pravni temelj povjerljivosti tih podataka.
Podaci koji se ni u kom slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:
a) Ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi,
b) Predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, od koje ovisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda sukladna zahtjevima iz tehničke specifikacije,
c) Dokaz o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi člana 45.-51. ZJN)
11.4 Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda
Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda (tacka 8.4) s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.
11.5 Neprirodno niska ponuđena cijena
U slučaju da ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu s odredbama uputstva o načinu pripreme modela tenderske dokumentacije i ponuda (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14), te zatraži pisano pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavjestiti ponuđača u pisanom obliku.
U slučaju da ponuđač odbije dati pisano obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučiti robu po toj cijeni, ugovorni organ takvu ponudu može odbiti.
11.6 Pouka o pravnom lijeku
Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana preuzimanja tenderske dokumentacije.
PRILOZI:
– Obrazac za dostavljanje ponudu-Prilog I;
– Obrazac za cijenu ponude-Prilog II;
– Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav 1. tačka a) do d) Zakona o javnim nabavkama-
Prilog III;
– Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 52. stav 1. tačka a) do d) Zakona o javnim nabavkama-
Prilog IV
– Nacrt ugovora-Prilog V

Kompletan tekst možete preuzeti sa sljedećeg LINK-a