Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 64. stav I. tacka b)., člana  70.  stav  I,  3.  i  6. Zakona  o javnim  nabavkama  (,Službeni  glasnik BiH”, broj 39114), te na osnovu preporuke Komisije  za javne  nabavke,  a  po  provedenom  postupku  za  nabavku usluga  putem  pregovaračkog  postupka  bez  objave  obavjestenja  o  nabavci,  Direktor  .IKP   ,Vodovod   i kanalizaeija”  d.o.o.  Tuzla  donosi ODLUKU.